Polityka Prywatności

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Nazwa firmy: Black And White Properties, SL (zwana dalej "Spółką" lub "Odpowiedzialną"). CIF: B-42596239 Adres: Avenida de la naciones 1c local 16/15, Rojales, Alicante. 03170 Telefon: 603039147 e-mail do komunikacji dotyczącej ochrony danych: joanna@blackandwhiteproperties.eu

1.1. Obowiązujące przepisy

Nasza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z Unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  oraz w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z wyżej wymienionym rozporządzeniem, przez przepisy hiszpańskich ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Przekazując nam swoje dane, oświadczasz, że przeczytałeś i znasz niniejszą Politykę prywatności, udzielając jednoznacznej i wyraźnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z celami i warunkami wyrażonymi w niniejszym dokumencie.

Firma może zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności w celu dostosowania jej do nowych przepisów, orzecznictwa lub interpretacji Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Niniejsze warunki prywatności mogą zostać uzupełnione Informacją prawną, Polityką plików cookie i Ogólnymi Warunkami, które w stosownych przypadkach są gromadzone dla niektórych produktów lub usług, jeśli taki dostęp wiąże się z jakąkolwiek specjalizacją w ochronie danych osobowych.

1.2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Firma nie posiada Inspektora Ochrony Danych.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie, którego dokonujemy z Twoich danych osobowych, odpowiada następującym celom:

- Dostarczanie informacji związanych z produktami i usługami oferowanymi przez naszą firmę i szczegółowo opisanymi na tej stronie internetowej, które mogą prowadzić do skierowania specjalistów w dziedzinie usług w zakresie nieruchomości

- Wykonać kontraktowanie naszych usług, akceptując odpowiedni budżet / zamówienie i / lub podpisując umowę handlową.

- Wysyłaj pocztą elektroniczną i / lub pocztą wiadomości o naszym podmiocie, a także aktualizacje naszego katalogu produktów i usług.

-Zarządzanie Użytkownikami Witryny oraz, w stosownych przypadkach, aktywacją i administracją rejestracji jako Użytkownik w zastrzeżonym obszarze Witryny.

-Channel prośby o informacje, sugestie i skargi od zainteresowanych osób do zarządzania i rozwiązywania.

-Informować Cię za pomocą środków elektronicznych lub urządzeń mobilnych o wszelkich informacjach, które mogą Cię zainteresować;

-Zarządzaj wysyłaniem Newslettera do użytkowników, którzy się do niego zapisują.


2.1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to racjonalnie konieczne, biorąc pod uwagę potrzeby odpowiedzi na pojawiające się pytania lub rozwiązania problemów, wprowadzenia ulepszeń, aktywacji usług i spełnienia wymagań wymaganych przez obowiązujące przepisy. Oznacza to, że możesz przechowywać dane osobowe przez rozsądny okres czasu, nawet po tym, jak osoba, której dane dotyczą, przestała korzystać z WEB

W przypadku subskrypcji będziemy przechowywać Twoje dane osobowe od momentu wyrażenia przez Ciebie zgody do momentu jej odwołania lub zażądania ograniczenia leczenia. W takich przypadkach będziemy przechowywać Twoje dane zablokowane przez okresy wymagane prawem.


3.LEGITYMACJA I GROMADZONE DANE

Legitymacją do przetwarzania Twoich danych jest wyraźna zgoda udzielona aktem pozytywnym i pozytywnym (wypełnij odpowiedni formularz i zaznacz pole akceptacji niniejszej polityki) w momencie przekazania nam Twoich danych osobowych.

3.1. Zgoda na przetwarzanie danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów jest art. 6 lit. a), b) i c) nr 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia.

-Użytkownik i / lub Klient udzielił wyraźnej zgody na opisane cele, które wymagają przetwarzania danych Użytkownika i / lub Klienta, a także w ramach stosunku umownego lub przedumownego w celu uwzględnienia ich prośby o informacje i / lub realizacji świadczenia usługi.

-Użytkownik i / lub Klient wyraził wyraźną zgodę w drodze pozytywnego i pozytywnego aktu (wypełnij odpowiedni formularz i zaznacz pole akceptacji niniejszej polityki) w momencie przekazania nam swoich danych osobowych.


3.2. Kategorie danych osobowych

Zebrane dane odnoszą się do kategorii danych identyfikacyjnych, takich jak: Imię i Nazwisko, Telefon, Adres Pocztowy, Firma, Adres E-mail, a także adres IP, z którego uzyskujesz dostęp do formularza zbierania danych.

4. GWARANCJA BEZPIECZENSTWA

W ramach naszego zobowiązania do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych informujemy, że zostały podjęte niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych i zapobieżenia ich zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi, z uwzględnieniem stanu technologii,  charakter przechowywanych danych i ryzyko, na które są narażone, zgodnie z art. 32 RODO UE 679/2016.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Nie przewiduje się przekazywania danych ani międzynarodowych transferów danych, z wyjątkiem tych dozwolonych przez przepisy podatkowe, handlowe i telekomunikacyjne, a także w przypadkach, w których wymaga tego organ sądowy.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe jej dotyczące, czy też nie. Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w którym to przypadku zachowamy je wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. Z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją zainteresowane strony mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Osoba odpowiedzialna za plik zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do odwołania udzielonej zgody.

6.1. JAK DOCHODZIĆ SWOICH PRAW?

Aby skorzystać ze swoich praw, musisz skontaktować się z osobą odpowiedzialną, prosząc o odpowiedni formularz do wykonania wybranego prawa. Opcjonalnie możesz udać się do właściwego organu kontrolnego, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat swoich praw. Dane kontaktowe do korzystania z Twoich praw to 603039147 telefoniczny i e-mail: info@bwquesada.com Pamiętaj, aby dołączyć kopię dokumentu, który pozwala nam Cię zidentyfikować.

7. ZGODA NA PRZESYŁANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Podobnie, zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, wypełniając formularz gromadzenia danych i zaznaczając odpowiednie pole "Akceptuję wysyłanie wiadomości elektronicznych", udzielasz wyraźnej zgody na wysyłanie Cię na swój adres e-mail,  telefon, faks lub inne środki elektroniczne w przesyłaniu informacji o Spółce.

Kontakt WhatsApp